کتاب

سمفونی انقلاب: یکپارچه شدن برای تغییر حکومت

سمفونی انقلاب کتابی است که به منظور توصیف یک حالت از هماهنگی و تجمع در اعتراض‌ها و تحولات اجتماعی و سیاسی به عنوان یک دستور العمل کلی به کار می‌رود. این مفهوم به ویژه در مواجهه با یک نظام حاکم ی مورد استفاده قرار می‌گیرد و وقتی افراد و گروه‌های مختلف جامعه به صورت هماهنگ و یکپارچه به عنوان یک موسیقی سمفونی عمل می‌کنند، به عنوان “سمفونی انقلاب” شناخته می‌شوند

زندگینامه

میلاد اربابی

چون قدم می‌نهی در راه عشق

کسوت جهان خود دریاب