کتاب و آثار

سپاس از حمایت شما

کتاب

سمفونی انقلاب: یکپارچه شدن برای تغییر حکومت

“سمفونی انقلاب” یک اصطلاح است که بیشتر به منظور توصیف یک حالت از هماهنگی و تجمع در اعتراض‌ها و تحولات اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود. این مفهوم به ویژه در مواجهه با یک نظام حاکم یا حکومت قدرتمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی افراد و گروه‌های مختلف جامعه به صورت هماهنگ و یکپارچه به عنوان یک موسیقی سمفونی عمل می‌کنند، به عنوان “سمفونی انقلاب” شناخته می‌شوند.

تعداد دانلود
0
Book

Symphony of Revolution: Unity Recipe to Dethrone Islamic Republic

“Revolution symphony” is a term that is mostly used to describe a state of coordination and gathering in protests and social and political developments. This concept is especially used when dealing with a ruling system or powerful government. When people and different groups of society act in harmony and unity as a symphonic music, they are known as “revolutionary symphony”.

The Book is Being Translated and will be available for free download shortly.